Team

The­ra­peu­ten

Andre­as Helm­kamp

Phy­sio­the­ra­peut

Geschäfts­füh­rer

Chris­ti­an Wei­der (BSc.)

Phy­sio­the­ra­peut

Fach­li­cher Lei­ter

Sarah Schä­fer

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Bene­dikt Schmitt

Phy­sio­the­ra­peut

Lin­da Bug

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Ange­la Stern

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Ste­pha­nie Sei­del

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Anna Möl­ler

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Sophia Hack

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Anja Kim­pel

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Tho­mas Kip­ping

Phy­sio­the­ra­peut

Lena Vil­mar

Phy­sio­the­ra­peu­tin

Orga­ni­sa­ti­on

Hei­ke Rem­mert

Lei­tung Orga­ni­sa­ti­on

Rowe­na Wohl­rab

Orga­ni­sa­ti­on (stellv. Lei­tung)

Dag­mar Pols­ter

Orga­ni­sa­ti­on

Ste­fa­nie Lin­de­mann

Orga­ni­sa­ti­on

Maria Schnei­der

Orga­ni­sa­ti­on

Clau­dia Schnei­der

Orga­ni­sa­ti­on

Diese Website nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Mehr Infos

Alles klar